اهداف

اهدف : ارائه زیر ساختهای مطلوب لجستیک درونی و بیرونی
نیازسنجی و عارضه یابی 
نیروی انسانی کارآمد و متخصص
استفاده از تجهیزات و زیرساختهای مورد نیاز
بهره مندی از ناوگان حمل و نقل مدرن
بکارگیری بستر نرم افزاری مناسب
نظارت و ممیزی مستمر جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح